01 - Ndemagha VI (.... - ....)

06 - Ndemagha VII (.... - ....)

11 - Ndefru III (1919 - 1959)

02 - Tsemangh'a I (.... - ....)

07 - Ndefru II (.... - ....)

03 - Ndemagha VII (.... - ....)

08 - Angwa'fo I (.... - 1799)

04 - Tsemangh'a II (.... - ....)

09 - Fomukong (1799 - 1866)

05 - Ndefru I (.... - ....)

10 - Angwa'fo II (1866 - 1919)