Bamendjinda

    HomeHistoryDynasties of the Kingdoms of CameroonBamendjinda

01 - Mbougong Bahdo'o (.... - ....)

06 - Ngouo I (.... - ....)

11 - Ngouo III Lucas (.... - ....)

02 - Foctchui I (…. – ….)

07 - Focpi (…. – ….)

12 - Regency (1965 - 1975)

03 - Foutio (…. – ….)

08 - Ngouo II (…. – ….)

13 - Tanefo Ngouo Jean-Marie (1975 - ....)

04 - Fountine (…. – ….)

09 - Tchioffo (.... - ....)

05 - Foctchui II (.... - ....)

10 - Tchingeu (…. – ….)