01 - Mbougong (.... - ....)

06 - Pahgoup (…. – ….)

11 - Foumboung (…. – ….)

16 - Tchio Fouhdjeu (.... - ....)

02 - Beutkah (.... - ....)

07 - Sopngouh (…. – ….)

12 - Tchio'nguem (…. – ….)

17 - Tandjong Paul (.... - ....)

03 - Ntsouhwouh (.... - ....)

08 - Tsasse (…. – ….)

13 - Tchinda (…. – ….)

18 - Nguimo Tandjong Elie (.... - ....)

04 - Dedifo (…. – ….)

09 - Keutsah (…. – ….)

14 - Sobkezang (.... - ....)

05 - Bessa (…. – ….)

10 - Stogonh (…. – ….)

15 - Tchio Dzouadzong (.... - ....)