01 - Jong Vup (…. – ….)

06 - Njampou (…. – ….)

11 - Wantong Nono Zacharie (1957 - 1974)

02 - Tieuzeu Yankieu (…. – ….)

07 - Mbieutefeung (…. – ….)

12 - Tchatchouang Waton Paul (1974 - 2001)

03 - Dieula (…. – ….)

08 - Jopmo (…. – ….)

13 - Djampou Tchatchouang Julio (2001 - ....)

04 - Leukepip (…. – ….)

09 - Nono-Tchoutouo (.... - 1930)

05 - Sopie (…. – ….)

10 - Nono Jean (1930 - 1957)