Sakio Bika

    HomeSportBoxingSakio Bika

IBO Super Middleweight Champion, 2008-2010

WBC Super Middleweight Champion, 2013