01 - Ewale (1608 - 1630)

06 - Mapoka (17.. - 17..)

11 - Akwa II Dikongue Ngando (1846 - 1853)

16 - Dika Akwa I Din (1916 - 1935)

21 - Regency (1998 - 2001)

02 - Monoba Mulobe (1630 - 1666)

07 - Kuo (17.. - 17..)

12 - Akwa III Mpondo Ngando (1853 - 1878)

17 - Dika Akwa II Ernest Betote (1935 - 1976)

22 - Dika Akwa III Charles David Din (2001 - ....)

03 - Ngiye (1666 - 1708)

08 - Kwa (17.. - 1792)

13 - Dika Mpondo Akwa [1st time] (1878 - 1906)

18 - Ebongue Dika Akwa (1976 - 1976)

04 - Mbedi (1708 - 17..)

09 - Nganda (1792 - c.1814)

14 - Dibussi Dika Akwa -Regent (1906 - 1915)

19 - Hans Ngaka Dika Akwa -Regent (1976-1976)

05 - Njie II (17.. - 17..)

10 - Akwa I Ngando Akwa (1814 - 1846)

15 - Dika Mpondo Akwa [2nd time] (1915 - 1916)

20 - Ntone Ebongue Dika Akwa (1976 - 1998)