01 - Ngum'a (.... - ....)

06 - Mih Tang (18.. - 1888)

11 - Buh I Chuo Nwa (1927 - 1950)

02 - Ngeng (…. – ….)

07 - Kangha Chuo Djam (1888 - 1904)

12 - Fuh Chuo (1950 - 1953)

03 - Akiy Ndum (…. – ….)

08 - Kum a-Chuo I (1904 - 1927)

13 - Regency (1953 - 1954)

04 - Kum'a Quini (.... - ....)

09 - Buh Chuo Nwa -Regent (1927 - 1927)

14 - Buh II Joseph (1954 - 2001)

05 - Beh Wai (…. – ….)

10 - Beh Sih Bhui (1927 - 1927)

15 - Kum a-Chuo II Albert Chi Kawzuh (2001 - ....)